Zou Lailam Saipawl [Regd. No. 504 of 1993]

Zou Lailam Saipawl Momleenbu sungah hing vaidawn ung

Zou Lailam Saipawl khu Zou ham zah dan leh gel dan enkaitu ahia, United Zou Organisation,
Zou Youth Organisation, Zou Script Development Society leh Zou Sangnaupang Pawlpi toh kizopkhawm,
Hattuomte toh pangkhawm in
Zogal Memorial Hall, Zoveng, Zenhang Lamka
pansan a Zou tate
ding a theitawp suo a nasem pawl ahi.

Tam Zou Lailam Saipawl Momleenbu na hing ve ziehin ka lungdam uhi.

Ahing tung ding September 08, 2018 (Kiginni) 11:00am chiengin Zogal Hall, Zoveng ah Zou Literature Society Executive Committee um ding ahia, tuanah a lunglut zousie tel chieng ding a chiel ihi uhi

info@zolai.in